Annelie Wallin

IMG_5046_1280pxIMG_5062_1280px copyIMG_5076_1280px copyanimationsbild_4 copyIMG_5193_1280 copykarta_skanstullsbron_1280px

Titel: Solkatter.

Beskrivning av platsen:
Brofästet mot Gullmarsplan. Tre broar på varandra; Skanstullsbron, Johanneshovsbron och tvärbanan skapar här en hård trafikmiljö. Ovanpå broarna råder trafik och buller. Under broarna skapar Skanstullsbron med sitt 60 meter breda brofäste, ett rum där trafiken hörs som ett avlägset buller och lugnet infinner sig. Om man kliver av från allfartsvägen kan man hamna här: utanför tiden och rusningen. Här under bron råder känslan av högtidlighet, den massiva betongen omsluter dig som en katedral, man upplever rummet, brons enorma konstruktion och den egna kroppens litenhet.

Motiv, analys:
Det är svårt att tillföra någonting till denna magnifika konstruktion som bron utgör.
Miljön är ogästvänlig, ljuset når inte in under det breda brofästet, där råder halvskugga hela dagen, det är blåsigt och kallt. Här ligger resterna av uteliggarnas läger, graffiti pryder betongen, det förstärker känslan av ingemansland, en bortglömd plats.

Min Idé:
Min första tanke: “En skog av pelare” förde mig från tanken att tillföra något till platsen, till att istället framhäva
byggnadsverket i sig, att förstärka känslan av rum. Jag vill försöka förhöja och förtydliga den tempelliknande känslan som brons arkitektur inger. Känslan av rymd som skapas av det höga, breda brotaket och alla pelarna som står så tätt.
Mina tankar gick till antikens tempel som byggdes av många pelare, gärna uppe på någon höjd. Men också till skogen, eftersom pelarna står så tätt som träden i en skog. Jag såg för mig trädkronor som silar solens strålar genom sitt bladverk och låter solkatter dansa över slänten.  En mild vind som tar tag i trädkronan och skapar en böljande rörelse av sol och skugga om vart annat över marken.
Ett rörligt varmt vitt ljus som spelas upp och blir intensivare vid aktivitet kommer att göra platsen mer gästvänlig och närvarande för den person som passerar förbi längs skansbron och utför trappan.
Detta ljus ska placeras på pelarna och riktas både uppåt och nedåt. De ska lysa upp brotaket, pelarna och slänten och programmeras enligt ovanstående idé.

Interaktivitet:
En rörelsedetektor kopplas till programmeringen och får ljusanimationen att öka i intensitet när det kommer en person i närheten av trappans övre eller nedre del. Den ska dock inte vara överdriven utan subtil för att öka närvarokänslan av rummet och av att man faktiskt passerar genom detta fantastiska rum som broarna utgör.
En timer/ ljusdetektor väljer olika program för olika tider på dygnet.

Teknisk lösning:
Ledlampor av märket ”LumenBeam” och ett kontrollsystem med dataprogrammet Pharos. Varje lampa kan ha fyra färger och lysa med en styrka varierande från 0-100%. Hastigheten på dimmningen styrs från dataprogrammet. I min idé använder jag enbart vitt ljus.
Videofilm utgör grunden för animationerna som styr lampornas ljusstyrka och hur snabbt dessa ändras. Fler olika kan läggas tillsammans i set, så att det totalt blir ett varierat och omväxlande ljusspel beroende på tid, närvaro av människor eller helt slumpmässigt.
Rörelsedetektorer sätts upp i på strategiska platser för att registrera rörelse i närheten av installationen och intensifiera ljusflödet.
En ljusdetektor eller en timer används för att variera ljussättningen över dygnet.

Teknisk specifikation: se länk nedan till A1.pdf

English:

 

 

Title: Sunspots.

Description of the site:
Skanstulls bridge towards Gullmarsplan. Three bridges meets here, one upon the other; Skanstullsbron, Johanneshovsbron och tvärbanan. This creates a hard traffic environment. Upon the bridges is a heavy traffic and a din situation, but underneath, Skanstullsbridges wide firmament creates a 60 meter long room, where a serene and sheltered feeling arise and the traffic noice is remotley heard. If you happens to jump off the main road, you can find yourself here: beyond time and rush hour. Here under the bridge the massive concrete structure creates a grand feeling, encloses you like a cathedral, makes you aware of the enormous room and your bodys smallness.

Motiv, analysis:
I felt it was difficult to provide anything to this magnificent construction that the bridge constitutes. The context is harsh, daylight doesn´t reach in under the broad firmament, it´s penumbra all day long, it´s windy and cold. Here lies the remains of the homeless camp, grafitti decorates the concrete and reinforce the feeling of desolation, wasteland.

My idea:
My first thought: ”A forest of pillars” lead me from the concept of bringing in stuff, providing anything more to the spot, to the thought of reinforce the architecture itself, to emphasize the feeling of room.
My thoughts wandered to the antic temples with many pillars but also to the forest seeing that the pillars stod so closly like trees in a forest. I imagined treecrowns straining sunlight through their foliage. A smooth breese in the trees would make an undulate movement of sun and shadow dancing over the slope.
A moving warm white light that played more intense when motion detects, will make the aerea more friendly and present for the persons passing by along Skanbron or across the stairs under the brigdes.
The light should be placed on the pillars and directs both up and down. They should lighten up the bridgeroof, pillars, slop and should be programmed according to the ideá discribed above.

Interactivity:
A light- and movement detector will be connected to the programming and make the light animation arise it´s intensity when motion uccurs. It should not be exaggerated but fine, so that the feeling of precense in this fantastic room increases.
A timer/ lightdetector choose which program to play, depending on the hour of the day.

Technical solution:
Ledlamps from trademark ”Lumenbeam” and a controlsystem with the computerprogram Pharos. Every lamp has the capability of shine with four colors and a intensity from 0-100%, the rate is controlled from the computerprogram. In my idea I´ll use only white light.
Videofilm constitute the fundament for the animations. Many can be put together in different sets and played in variation depending on time a day and people present in the aerea or random.

Technical specification: see link below to A1.pdf

 

 

For print: A1.pdf
Contact: info@anneliewallin.se
Webpage: anneliewallin.se

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2013/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.