Katarina Klingspor-Ekelund

IMG_4868IMG_4863pendel under bron2skiss2Skanstullsbron_1953karta copy

Titel: Pendel.

Plats: Södra delen av Skanstullsbrons brofäste.

Verkbeskrivning: En pendel hänger/pendlar, mellan pelarna under bron.

Längd: 17 m.
Pendelns diameter: 5 m.
Uppskattad vikt: 1 ton
Material: Nordic Royale: En legering av koppar, aluminium och zink vars sammansättning liknar mässing, men utan att med tiden ändra färg. (Vår tio kronan är av det materialet).

Tankar om platsen
Som en mäktig, brutal cement skulptur, vindlar sig skanstulls broar i fascinerande formationer – in, under och över varandra, i olika nivåer. Bilar, tåg, cyklister och gångtrafikanter rör sig som en aldrig sinande ström på dess ovansida.
Undersidan däremot talar ett helt annat språk. Här råder en stillhet. De magnifika pelarna skapar en känsla av katedral.

Den här platsen väckte tankar om tid: En ovansida där trafiken strömmar i raka led med mål i siktet. En linjär tid. Och undersidan, där tiden har en annan ton, ett annat tempo, en känsla av ett lugnt inväntande, oföränderlighet. En cirkulär tid.

Jag har i den här uppgiften låtit mig inspirerats av Wilhelm Mobergs bok ”Din stund på jorden” där han berör just de två tidsaspekterna, som jag upplever starkt på den här platsen, den linjära tiden och den cirkulära:

Wilhelm Moberg, ”Din stund på jorden”
Vid stranden av Stilla havet har jag min bostad. Det största av världens hav brusar utanför min husknut. Rum nummer 20 på Eden Hotel vid Cleo Street i Laguna Beach är mitt hem på jorden.
Jag bor emellan staden och havet. Mitt hotellrum har två fönster. Genom det östra fönstret som vetter mot gatan ser jag bilarna röra sig i en ändlös rad, genom mitt fönster mitt emot ser jag Oceanens vågor välva sig. Trafikbuller och havsbrus — ljuden från gatan i öster och vattnet i väster förenas i mina öron.
Bilarna ute på Cleo Street hörs som surrandet från en jättespinnrock med hjul som aldrig stannar, medan dånet från havet stiger och sjunker med vågornas rörelser, som andetag ur djupet av världens lunga.
Om dagen regerar stadens stämma, om natten överröstas den av havet. Om dagen har motorernas buller makten över mina öron, om natten härskar Oceanen allena.
Gatans ljud är lika ungt som gatan själv, havets ljud lika gammalt som elementet. Stadens motorröst skall tystna och spinnrockens hjul ska stanna, medan havet ännu fortsätter att slunga sina vågor mot stranden. En gång ska havet vara den suveräne härskaren dygnet om.

Vid stranden av Stilla oceanen, emellan staden och havet, har en man sin bostad. Han bor emellan det tillfälliga och det oförenderliga.

I min installation tänker jag mig pendeln som motsvarande havet, med sitt tunga långsamma pendlande. Där också pendelns form, med sin stora rundel, knyter an till evighetstemat. Detta ställs mot brons ovansida, med trafikens linjära ström.

 

 

English:

 

 

Titel: Pendulum.

Place: South part of the Skanstull bridge.

Art work description: A pendelum hang/swing between the pillars under the bridge.
Length: 17 m.
The diameter of the pendelum: 5 m.
Weight: 1 ton
Material: Nordic Royale: A mixture of copper, aluminium and zinc. This composition you can resemble to brass, but the material doesn´t change it´s colour over time.

Thoughts about the place
As a mighty, brutal cement sculpture, the bridges of Skanstull are winding forth in fascinating formations – into, below and above eachother, in different levels. On its upper side, cars, trains, bikers and walkers move as in a never petering stream.

Its lower side though speaks a completely different language. Here a serenity prevails. The magnificent pillars creates a feeling of a cathedral.

This place arouse thoughts of time: An upper side where the traffic flows in straight lines with goals in sight. A linear time. And the lower side, where time has a different tone, a different pace, a feeling of a tranquil awaiting, unchangeable. A circular time.

In this assignment I have allowed myself to be inspired by the book ”A time on earth” (or in swedish, ”Din stund på jorden”) by Wilhelm Moberg, where he brings up these two aspects of time, which I experience very distinct in this place, the linear time and the circular.

Wilhelm Moberg,  ”A time on earth”
I have my dwelling- place on the shores of the Pacific. The greatest of the world´s oceans surges just outside, and Room 20, The Eden Hotel, Cleo Street, Laguna Beach, is my home on earth.
I live between the town and the sea. My hotel room has two windows. Through the east window, the one facing the street, I see automobiles and trucks moring in an endless stream, through the opposite one i watch the arching roller of the ocean. The roar of traffic and the rushing of surf.The noise from the street to the east and the water to the west blend in my ears.
The cars on Cleo Street sound like the whirring of a giant spinning-wheel, unceasin, while the thunder of the sea rises and falls with the movement of the waves, like breathing from the depths of the world´s lung.
In daytime the voice of the town prevails, at night that of the sea. By day the noise of engines holds sway over my ears, at night the ocean rules alone.
The sound of the street is as young as the street itself, the sound of the sea as old as the elements.The motorvoice will fall silent and the spinning-wheel stop while the ocean continues to hurl its breakers to the beach.Then the sea will be the sovereign ruler by day and by night.
On the shore of the pacific Ocean, between town and the sea, a man has his dwelling-place. He lives between the incidental and the changeless.

In my installation I imagine the pendulum as a parable to the ocean, with its slow and heavy swinging back and forth. Where also the shape of the pendulum, with its great roundel, refers to eternity. This is set in contrast to the bridge’s upper side, with the linear stream of the traffic.

 

 

Contact: katarina.klingspor-ekelund@telia.com
Homepage: www.klingsporekelund.se

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2013/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.