Malin Grumstedt

Titel: Mönster för Marieberg

Malin Grumstedt i samarbete med arkitektstudent.

Stockholms stad har i sina planer för Marieberg identifierat ett så kallat aktivitetsstråk, som löper från tunnelbanestationen Thorildsplan i norr till Mälarstranden i söder och omfattar ett flertal allmänna platser. För att sammanlänka och förtydliga dessa platser och gångvägar har vi med inspiration från Mariebergs porslinsfabrik formgivit en serie markmönster. För att skapa identitet och atmosfär åt de skilda delarna av aktivitetsstråket har mönstren olika storlek och färg.

Mariebergs porslinsfabrik var verksam under perioden 1758-1788 och tillverkade såväl kakelugnar som servisgods. Fabrikens produkter är kända för sin rikhaltiga och färgglada dekor och är fortfarande mycket uppskattade av samlare. I skapandet av mönsterserien har vi utgått från den vindlande konturlinjen hos en ros, som återfinns på en av Mariebergs kakelugnar.

Idag kännetecknas aktivitetsstråket av otydliga förbindelser och ogästvänliga platser. Vi har försökt lösa dessa problem främst genom appliceringen av markmönster, som följer stråket hela vägen från norr till söder. Mönsterserien och de skilda markbeläggningarna hjälper oss att definiera och skapa platser. Den storskaliga atmosfären i området med sina många höghus förändras och ifrågasätts genom tillägget av en mönsterdesign med associationer till hemmiljö och inredning.

De blå, gula och gröna mönsterpartierna är utförda med hjälp av markeringsfärg på asfalt eller betongplattor och täcker gångvägar och mindre platser. Det rödrosa mönstret i Signalparken, en plats för barn och lek, skapas med hjälp av gummigranulat. Mönstrets storlek är här tänkt att erinra om skalförskjutningarna i barnets fantasivärld, men vill också inbjuda till interaktion och aktivitet. DN-torgets gråsvarta mönster har å andra sidan den minsta storleken och en elegans som för tankarna till vuxenvärldens salonger. Här repeteras mönstret genom två gånger tre meter stora betongplattor dekorerade i terrazzoteknik.

 

English:

 

Title: Patterns for Marieberg

Malin Grumstedt in collaboration with architecture student from KTH

The City of Stockholm has in its plans for developing Marieberg identified a so called activity zone leading from the metro station in the north to the shore of Lake Mälaren in the south and comprising several public areas. To connect and define these places and pathways we have designed a series of patterns for the ground inspired by the old Marieberg porcelain factory. To create identity and atmosphere for the different places along the activity zone the patterns differ in size and colour.

The Marieberg porcelain factory was active 1758-1788 and created high quality tableware and tiled stoves. The Marieberg products are still famous for their colourful and abundant decoration and are highly valued among collectors. In creating the series of patterns our starting point was the meandering contour line of a rose found on one of the tiled stoves made by the factory.

Today the activity zone is characterized by unclear connections and unattractive situations. We have tried to solve these problems foremost through applying patterns to the ground following the zone all the way from north to south. The series of patterns and the different paving materials help us in defining and creating places. The large scale atmosphere of the area with its many high rise buildings is changed and questioned by the addition of a pattern design associated with indoor living and home furnishing.

The blue, yellow and green patterns are made using marking paint on asphalt or concrete tiles and cover pathways and smaller places. The red and pink pattern of Signalparken, a playground, is created through the means of rubber asphalt. The large size of the pattern is here intended to remind us of the changes in scale in the child’s imaginary world, but also to invite interaction and activity. The grey and black pattern of DN-torget on the other hand has the smallest size and an elegance associated with the parlours of the adult world. Here the pattern is repeated through concrete tiles, 2 x 3 meters each, decorated with a terrazzo inlay.

 

For print: A1.pdf
Contact: malingrumstedt@hotmail.com 

 

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2013/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.