Ameli Hellner

Plan. Going public formatPrint1.44.Plan1.5Modell1

Titel: Rålambsvägen infill.

I förslaget undersöks hur Rålambsvägen i framtiden skulle kunna fungera som en infiltrator och bli en väg som rör sig upp och ned och fram och tillbaka och koppla ihop omkringliggande offentliga rum. De mellanrum som gränsar till Rålamsvägen blir i förslaget en del av den. Skolgårdar, bakgårdar, torg, innergårdar och parker blir en del av gatan och deras aktivitet och variation blir en del av Rålambsvägens. Tanken av ett alternativt rörelsesätt och ett ihopkopplande av olika platser har legat till grund för utformning av ett gatumönster längs Rålambsvägen.

Iden har varit att kopplingarna mellan Rålambsvägens olika mellanrum ska synas i gatan i form av linjer som leder från en plats till en annan och vidare till nästa. Mönstret ska locka till en rörelse som är mindre målinriktad och mer varierad. Man ska lockas att ta avkrokar, följa en linje och kanske gå någon annan stans än dit man tänkt. Inspiration till mönstret har hämtats från kretskortets formspråk. Preicis som på ett kretskort kopplar linjerna längs Rålambsvägen mellan olika noder, rundar ytor av olika slag och avslutas i punkter. Linjerna leder in på gårdar och parker korsar gator och slutar i trädkronor upp mot himlen.

 

 

English:

 

 

Title: Rålambsvägen infill.

The proposal investigates how Rålambsvägen in the future could serve as an infiltrator and become a pathway that moves up and down and back and forth to connect the surrounding public spaces. The spaces bordering Rålamsvägen becomes, in the proposal, a part of it. Schoolyards  playgrounds, courtyards, plazas, and parks will connect to the street and their activity and variation becomes a part of Rålambsvägen. The idea of an alternative movement and the connecting of various spaces have been the foundations for the design of a street pattern along Rålambsvägen.

 

The idea has been that the connections between Rålambsvägens various spaces should be visible in the street as lines leading from one place to another and on to the next. The pattern will attract a movement that is less targeted and more varied. One should be tempted to take backwaters, follow a line and maybe go somewhere else than where you intended. Inspiration for the design has been taken from the circuit boards´ design. Like on a circuit board, lines along Rålambsvägen are connecting different nodes, moving around surfaces of various types and ends in points. The lines are leading into gardens and parks crossing streets and ends in treetops into the sky.

 

 

For print: A1.pdf
Contact: ameli.hellner@mac.com

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2013/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.