Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2013/wp-includes/post-template.php on line 265 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2013/wp-includes/post-template.php on line 265 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2013/wp-includes/post-template.php on line 265 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2013/wp-includes/post-template.php on line 265

Om/ About

Going Public

Kursen Going Public handlar om konst och design, landskap, arkitektur, och hur dessa ämnen är representerade och interagerar med varandra i det offentliga rummet. Kursen är tvärvetenskaplig och i år har ett samarbete med KTH, masterstudenter på Arkitektskolan, Landscape Design Studio ägt rum för första gången. Period: 130228-130412.

Kursen handlar om att få kunskap och förstå politik och befogenheter kring hur staden är planerad i det förflutna, nutid och framtid. I Stockholm finns en stark tradition av att stadsplanerare och politiker tar en stark ställning i stadens utveckling. Detta ger kommunen möjlighet att styra hur de offentliga utrymmena skapas med funktioner, aktiviteter, arkitektoniska idéer och konst. Men man kan hitta andra sätt där människor tar egna initiativ i processen att bilda offentliga platser, genom olika former av kollektiva eller individuella rörelser.

Kursen syftar till att skapa en förståelse för samhälleliga strukturer om hur staden planeras, hur den ser ut, och vem som bestämmer vad i detta stora samhällsbyggande. Detta för att förstå hur man i sin praktik, både kan påstå och påverka, förändra och bidra. I kursen får olika förhållningsätt finnas, både att arbeta visuellt, gestaltande och/eller undersökande. Att ta det offentliga rummet i anspråk som plats för konst handlar om demokrati och om yttrandefrihet och givetvis om makt och ekonomi men också visuellt om att gestalta något som faktiskt ingen annan yrkesgrupp gör, det som inte hör hemma varken inom disciplinen arkitektur eller landskap. Motsvarigheten för inredning skulle kunna vara uteredning, en slags praktik mellan arkitekt och landskapsarkitekt, där man som designer är medaktör till skapandet av det offentliga rummet.

Utgångspunkten för kursens innehåll är stadens mellanrum. Det är det rum som är mellan det byggda, det offentliga rummet, det rum som alla har tillgång till. Vad är då det, på vilket sätt kan man förstå det? Rent formellt? Gestaltat? Kopplat till funktion och användande? Ekonomiskt och politiskt? Vad formar rummet?

Olika åtgärder får konsekvenser och vi som konstnärer kan diskutera dessa konsekvenser ur olika perspektiv. Vilken roll kan konstnären och designern ha i förhållande till de olika frågeställningarna?  På vilket sätt kan konst och design ta plats i dessa sammanhang? Kursen syftar till att dels förstå sitt eget tänkande och sin praktik, att formulera hur man skulle vilja arbeta. Det är också angeläget att problematisera konstens och designens roll, och trots ett kritiskt tänkande ändå våga påstå något i det offentliga rummet. Hur skapas en plats, hur aktiveras en plats? Vad kan konstnären göra som ingen annan kan? Kursen föreslår en plats och konkret uppgift att utgå ifrån men det hindrar inte ett annat förhållningsätt till ämnet. Detta kan vara rent undersökande eller relationellt, kopplat till frågeställningar som finns kring det offentliga rummet och området som plats. Här finns utrymme för olika konstnärliga aspekter och praktiker.
English:

Going Public

The course Going Public is about art and design, landscape, architecture, how these subjects are represented and interact with each other in the public space. The course is interdisciplinary and a collaboration with KTH, Landscape and Architectural Design Studio Project is taken part for the first time. Period: 130228-130412.

The course deals also to get knowledge and understand politics and powers around how the city is planned in the past, present and future. In Stockholm there is a strong tradition of the city planners and the politicians taking a strong position in the city´s development. This gives the city council the possibility to control how the public spaces are formed, concerning functions, activities, architectural ideas and art objects. But you can find other ways of developments, where people take own initiative in the process of forming public spaces, through different forms of collective or individual movements.

The course aim is to create an understanding of the social structures of how the city are planned, how it looks, and who decides what in this great community building. This is to understand how, in your practice, both can claim and influence, change and contribute.

In the course you can work both visually, creative and / or investigative. Taking the public space is about democracy and freedom of speech and of course power and economy but also visually to portray something that virtually no other profession does, it does not belong either in the discipline of architecture or landscape. To work outdoor as a designer is a kind of practice between architect and landscape architect, where designs are co-actor in the creation of public space.
The premise of the course is the room that is between the built environment, public space, the rooms all have access to. What is it, how can you understand it? In formal? Embodied? Linked to the function and use? Economically and politically? What shapes the room?
Various actions have consequences and we as artists can discuss these implications from various perspectives. What role can the artist and designer have in relation to the various issues? How can art and design take place in these contexts? The course aims both to understand your own thinking and your practice, to articulate how you would like to work. It is also important to problematize the state of art and the role of design, and despite critical thinking nevertheless venture to say something in a public space. How to create a scene, how to activate a site? What artist can do that no one else can? The course proposes a location and specific task to start from but it does not prevent another attitude to the subject. This may be purely investigative or relational, linked to issues that are on the public space and the area as a location. There is room for different artistic aspects and practitioners.